Garantievoorwaarden Höffmayr Infraroodpanelen - 24 Maanden Garantie

Garantieperiode: 1.1. Deze garantie is van kracht gedurende een periode van 24 maanden vanaf de datum van aankoop van het infraroodpaneel.

Dekking: 2.1. De garantie dekt fabricagefouten en defecten tijdens normaal gebruik van hetinfraroodpaneel. 2.2. De garantie dekt geen schade veroorzaakt door onjuist gebruik, ongeautoriseerde reparaties, wijzigingen aan het product, ongelukken, natuurrampen of normale slijtage.

Garantieclaim Procedure: 3.1. Om aanspraak te maken op garantie, dient de koper binnen 30 dagen na de constatering van het defect. Contact opnemen met de klantenservice en het defecte product retourneren volgens de instructies van de fabrikant. 3.2. De koper is verantwoordelijk voor eventuele verzendkosten die verband houden met het retourneren van het product.

Beoordeling van Garantieclaims: 4.1. De garantieclaim wordt beoordeeld door de technische dienst van de fabrikant. 4.2. Als het defect wordt gedekt door de garantie, heeft de fabrikant de optie om het product te repareren of te vervangen.

Vervanging of Reparatie: 5.1. Als het product niet kan worden gerepareerd, behoudt de fabrikant zich het recht voor om het product te vervangen door een vergelijkbaar of nieuw product. 5.2. De vervanging of reparatie van het product verlengt de oorspronkelijke garantieperiode niet.

Uitsluitingen: 6.1. Deze garantie dekt geen schade aan andere eigendommen die voortkomen uit het gebruik van het infraroodpaneel. 6.2. De garantie dekt geen kosten voor demontage, installatie of herinstallatie van het infraroodpaneel.

Overdraagbaarheid: 7.1. Deze garantie is niet overdraagbaar en is alleen geldig voor de oorspronkelijke koper.

Voorbehoud van Rechten: 8.1. De fabrikant behoudt zich het recht voor om deze garantievoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. 8.2. Eventuele wijzigingen in de garantievoorwaarden zijn van kracht voor aankopen die zijn gedaan na de datum van wijziging.

Door het infraroodpaneel te gebruiken, gaat de koper akkoord met deze garantievoorwaarden. Hetniet naleven van deze voorwaarden kan resulteren in het vervallen van de garantie. Neem contact opmet de klantenservice voor meer informatie of om een garantieclaim in te dienen.